Reisimine raudteel

70

Platskaart (< saksa k die Platzkarte – „koha pilet“) on täiendav pilet raudteevagunis nummerdatud iste- või magamiskoha saamiseks. Reisivagunit, kus olid nummerdatud iste- või magamiskohad, mida platskaardi alusel kasutada sai, kutsuti ka platskaartvaguniks.

Väljavõtted reisijate sõidu ning käsipakkide ja pagasi veo korrast, Tariifi käsiraamat nr 5, 1941

 1. 33. Igal reisijal peab olema sõidupilet.

  34. Kui reisija, kellel on platskaart mõne vahejaamani, soovib sõita samas vagunis sellest jaamast kaugemale, siis teatab ta sellest aegsasti vagunisaatjale ja muretseb edasisõiduks uue platskaardi. Vastasel juhul kaotab reisija õiguse temale platskaardiga koha hoidmise peale selles vagunis.

  35. Reisijal on õigus nõuda kohta kas „suitsetajate“, „mittesuitsetajate“, „naiste“ või „ema ja lapse“ vagunis.

  Reisija soovi kohaselt antakse temale iga vaba koht tema poolt väljavalitud vagunis (alumine või ülemine).

  36. Pileti kehtivusaja jooksul on reisija õigustatud sõitu katkestama ükskõik missuguses vahejaamas teel, mis puhul tema mitte hiljem kui üks tund pärast rongi saabumist, peab esitama oma pileti jaamaülemale, kes esitatud pileti tagaküljele paneb templi „peatus jaam …“ kinnitades seda allkirjaga,

  Sõidu katkestamise puhul ühelt rongilt teisele ümberistumise jaamas peatuse märkimist ei nõuta. Linnalähedastel ühekordsetel ja sinna-tagasi piletitel peatuse kohta teel märkuse tegemist ei nõuta.

  37. Reisija võib oma sõitu jätkata kas samast jaamast, kus ta peatus, või mõnest teisest, piletil tähendatud teekonnal sihtjaamale lähemast jaamast, mis puhul ta on kohustatud oma pileti esitama kassas komposteerimiseks.

  38. Peatuse puhul kaotab platskaart kehtivuse ja ärasõitmata maa eest raha tagasi ei maksta. Kiiruse lisapilet jääb kehtivaks edasisõiduks rongis, missuguse kiiruse eest tariifi järgi on makstud. Reisija edasisõidu puhul rongides, milledes kiiruse eest lisamaksu sisseseatud ei ole, lisamaksu tagasi ei makseta.

  39. Rongile hiljaksjäänud reisijal on õigus pileti kehtivust järgmise rongi peale uuendada; platskaart aga kaotab sel juhul oma kehtivuse. Pileti kehtivuse aeg ei pikene.

  48. Reisijal on lubatud asuda ainult platskaardil märgitud kohale. Platskaardiga vagunis on reisijal lubatud kasutada magamiskohti igal ajal. Magamislavade ülestõstmine ja allalaskmine toimub vagunisaatjate poolt reisijate nõudmisel. Kohtade vahetamist teel lubab vagunisaatja. Ülestõstetavate lavade kasutamine ilma platskaartideta vagunis võib toimuda reisijate vastastikusel nõusolekul.

  49. Magamistarbeid annavad vagunisaatjad reisijate nõudmisel sellekohase maksu eest. Esimeses järjekorras rahuldatakse need reisijad, kes esitavad varemalt tasutud maksu talongid või kviitungid. Vooditarvete komplekt koosneb 1 padjapüürist, 2 linast ja käterätikust.

  50. Iga magamistarvete komplekt, mis on kinni plombeeritud kotis ning avatakse vagunisaatja poolt reisija juuresolekul, antakse reisijale välja terveks sõidukestuse ajaks, kuid mitte kauemaks, kui kolmeks päevaks. 30 min. enne reisija lahkumist rongist antakse magamistarbed vagunisaatjale tagasi. Magamistarvete ärakaotamise või rikkumise puhul reisija on kohustatud tasuma nende väärtuse.

  57. Iga reisija on õigustatud kaasa võtma käsipakke. Käsipakkide kogukaal ei või olla üle 16 kg täispileti ja üle 8 kg kuni 10 aasta vanuse lapse kohta. Erijuhtudel võib jaamaülema loaga ka üle selle normi käsipakke kaasa võtta, makstes üleliigse kaalu eest pagasitariifi järgi. Käsipakkide kaalu hulka ei arvata niisuguseid väikseid asju, nagu portfellid, naiste käekotid, binoklid, jahipüssid jne.

  Välismaa reisijate sõidu puhul „Inturisti“ kupongpiletitega ja rahvusvaheliste ühenduste konventsiooni piletitega välismaalt, välismaale või transiidina NSV Liidu kaudu, käsipakkide veonormiks on  määratud täiskasvanud reisija pileti kohta 35 kg ja kuni 10 a. vanuse lapse – 15 kg.

  Kui tähendatud reisijatel on käsipakke rohkem kaasas, kui lubatud, siis veetakse üleliigne pagas pagasivagunis pagasitariifi järgi, kaalu piiramata.

  58. Kogu poolest peavad käsipakid olema niisugused, et neid hõlbus oleks ära mahutada pagasi jaoks ettenähtud riiulitel, pinkide all või reisija platskaardiga kohal.

  Linnalähedase ühenduse rongides on lubatud vagunisse kaasa võtta suuski ühes keppidega ja piima nõudes.

  59. Käsipakkidena vedada on keelatud:

  asju, mis võivad rikkuda või määrida vagunit või kaasreisijate pagasit,

  laetud laskeriistu,

  v) asju, millede üksiku koha kaal on üle 16 kg,

  g) halvalõhnalisi, tuldkartvaid, kergestisüttivaid, lõhke- ja mürgilisi aineid.

  60. Käsipakkide järelevalve ning alalhoiu eest on reisija ise vastutav.

  Vagunite saatjad on kohustatud kontrollima, et käsipakid oleksid vastavad nõuetele.

  62. Pagasina võetakse veoks vastu reisija asju, mis on pakitud kinnistesse kohvritesse, korvidesse, väikestesse kastidesse, kottidesse, vineerist kartongidesse, kimpudesse, viimased tingimata nööriga kinni seotud, pakkimata jalgrattad, laste jalgrattad, -autod ja –vankrid, otstest kinniseotud suusad ühes keppidega, koost lahti võetud kummist lootsikud kui ka majatarbed ja korteri sisseseaded.

  Reisipagasi veoks esitamisel pakendis, mis ei kindlusta pagasi terveolekut või mille tõttu teiste reisijate pagas võib rikki minna, pagasit veoks vastu ei võeta.

  63. Jaamade pagasikassad peavad olema avatud aegsasti, et pagasit  oleks võimalik ära anda ja ära saata sama rongiga, millega sõidab reisija.

  66. Pagas võetakse veoks sõidupiletite esitamisel, mitte rohkem kui 50 kg iga sõidupileti kohta. Mitme pileti järgi veoks äraantava pagasi üksiku koha kaal ei või ületada 150 kg.

  Märkus. Diplomaatlik pagas võetakse veoks pagasivagunis vastu piiramata kaaluga.

  Pagasina ei võeta vastu lõhkeaineid, tuldkartvaid, isesüttivaid ja selliseid aineid, mis võivad kahju tekitada teiste reisijate pagasile või raudteele. Pagasina veoks keelatud asjade avastamisel pagasi hulgas, võetakse reisija vastutusele ning nõutakse temalt peale selle veel trahvi.

  68. Pagasi veoks vastuvõtmisel antakse reisijale pagasikviitung, kuna piletile pannakse tempel „pagas“.

  Märkus. Pakkimata jalgrataste veoks vastuvõtmisel pagasina, märgitakse pagasiveokviitungile tingimata jalgratta number ja firma, kas meesterahva, naisterahva või lapse jalgratas ja missugused asjad kuuluvad selle juurde (kell, pump, latern jm.).

  Väljavõtted reisijate sõidu ning käsipakkide ja pagasi veo korrast, Tariifi käsiraamat nr 5, 1941